Gili Lawa

Gili Lawa(1 Trip)

Gili Motang

Gili Motang(1 Trip)

Pulau Kalong

Pulau Kalong(1 Trip)

Pulau Kelor

Pulau Kelor(1 Trip)

Pulau Komodo

Pulau Komodo(1 Trip)

Pulau Padar

Pulau Padar(1 Trip)

Pulau Rinca

Pulau Rinca(1 Trip)

Pulau Sebayur